CINIBA - Dział 3 Nauki społeczne, prawo, administracja, nauki ekonomiczne

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Dział 3 - Nauki społeczne, prawo,

administracja, nauki ekonomiczne

Poziom 2

3 – Nauki społeczne

303 – Metodologia nauk społecznych

304 – Polityka społeczna. Ogólne zagadnienia społeczne. Patologia społeczna

305 – Problemy płci. Gender study

308 – Socjografia. Sytuacja społeczna

311 – Statystyka – teoria, metody

314 – Demografia. Badanie ludności

314.15 – Migracja. Emigracja

316 – Socjologia

316.3 – Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna. Jednostka jako element struktury społecznej

316.334.2 – Socjologia gospodarcza. Socjologia rynku. Socjologia pracy. Socjologia przemysłu. Socjologia przedsiębiorstwa

316.334.3/.4 – Socjologia polityki. Socjologia prawa

316.334.5 – Socjologia społeczności regionalnych i terytorialnych. Socjologia wsi i miasta

316.34 – Zróżnicowanie społeczne według specyficznych kryteriów. Socjologia płci. Socjologia mniejszości

316.346.3–053 – Socjologia dzieci i młodzieży

316.35 – Grupy społeczne. Organizacje społeczne. Socjologia narodu

316.4 – Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Zmiana społeczna. Rozwój społeczny

316.46/.48 – Socjologia władzy. Stosunki społeczne. Stosunki międzyludzkie. Konflikt społeczny. Socjologia konfliktu

316.6 – Psychologia społeczna. Pozycja społeczna. Status społeczny. Rola społeczna

316.64/.65 – Postawy społeczne. Poglądy. Świadomość społeczna. Opinia publiczna

316.7 – Socjologia kultury. Styl życia. Socjologia życia codziennego

316.77 – Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna

316.8     – Socjologia rodziny. Rodzaje małżeństw i związków. Zachowania seksualne

32 – Nauki polityczne. Polityka

32(09) – Nauki polityczne. Polityka – historia

32.019.5 – Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Opinia publiczna. Propaganda. Agitacja. Marketing polityczny. Komunikacja polityczna

321 – Państwo. Ustrój państwowy. Teoria i filozofia władzy

322 – Państwo a Kościół

323 – Polityka wewnętrzna

323(438) – Polityka wewnętrzna – Polska

323.1 – Ruchy narodowościowe. Sprawy narodowościowe. Rasizm. Ksenofobia. Antysemityzm. Syjonizm. Szowinizm. Nacjonalizm

323.15 – Mniejszości narodowe

323.2 – Stosunki między ludnością a państwem. Manifestacje. Bojkot polityczny. Rewolucja. Zamach stanu. Wojna domowa. Prześladowania polityczne. Akty terroru

323.3 – Warstwy i klasy społeczne

324 – Wybory. Referendum. Plebiscyt

325/326 – Kolonizacja. Kolonializm. Niewolnictwo. Poddaństwo

327 – Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka międzynarodowa. Dyplomacja

327(438) – Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka międzynarodowa. Dyplomacja – Polska

327.3 – Międzynarodowe ruchy polityczne. Paneuropeizm. Integracja europejska

327.5 – Bloki międzynarodowe. Napięcia i konflikty. Bezpieczeństwo międzynarodowe

328 – Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy

329 – Partie i ruchy polityczne

329.78 – Organizacje młodzieżowe i studenckie. Harcerstwo

33– Nauki ekonomiczne. Ekonomia

330.1 – Podstawowe pojęcia nauk ekonomicznych. Teoria ekonomii. Makroekonomia. Mikroekonomia

330.162 – Etyka gospodarcza. Etyka biznesu

330.3 – Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Tworzenie kapitału. Rozwój gospodarczy. Systemy gospodarcze. Wzrost gospodarczy. Równowaga gospodarcza

330.4 – Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce). Teoria systemów i kontroli w gospodarce. Cybernetyka ekonomiczna. Informatyka ekonomiczna

330.5 – Majątek narodowy. Globalny produkt społeczny. Bilans gospodarki narodowej. Produkt narodowy brutto (PNB) i netto (PNN). Dochód narodowy. Konsumpcja. Ekonomika gospodarstwa domowego. Stopa życiowa

330.8 – Historia teorii ekonomicznych. Szkoły ekonomiczne

331 – Praca. Polityka kadrowa. Psychologia pracy. Organizacje pracodawców i pracowników. Związki zawodowe. Sprawy organizacyjne personelu. Regulamin pracy. CV

331.2/.4 – Wynagrodzenia. Płace. Emerytury. Czas pracy. Urlopy. Środowisko miejsca pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy

331.5 – Rynek pracy. Zatrudnienie. Bezrobocie

332 – Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Polityka i planowanie regionalne. Polityka agrarna

332.2/.8 – Własność ziemi z gospodarczego punktu widzenia. Wartość gruntu i nieruchomości. Rynek nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa

334 – Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa, firmy z punktu widzenia stosunków własności, źródeł finansowania i zasięgu działalności. Spółdzielczość. Spółdzielnie. Związki i zrzeszenia gospodarcze

336– Finanse. Polityka finansowa

336.1/.2 – Finanse państwowe. Finanse publiczne. Finanse administracji lokalnej. Dochody państwowe. Dochody publiczne. Dochody administracji lokalnej. Opłaty. Taryfy. Cła. Pożyczki państwowe. Długi państwowe. Dług publiczny. Wydatki państwowe. Wydatki publiczne. Wydatki administracji lokalnej

336.22 – Podatki. Prawo podatkowe. Rachunkowość podatkowa

336.7 – Pieniądz. System monetarny. Kredyt. Pożyczki

336.71/.72 – Bankowość. Banki

336.76 – Giełda papierów wartościowych. Rynek pieniężny. Rynek kapitałowy

338.1– Sytuacja gospodarcza. Koniunktura gospodarcza. Historia gospodarcza

338.2 – Polityka gospodarcza. Zarządzanie i kierowanie gospodarką. Reformy gospodarcze. Planowanie gospodarcze. Prognozowanie gospodarcze

338.2(438) – Polityka gospodarcza. Zarządzanie i kierowanie gospodarką. Reformy gospodarcze. Planowanie gospodarcze. Prognozowanie gospodarcze – Polska

338.3/.5 – Produkcja i inne działy gospodarki według dziedzin. Ekonomiki szczegółowe. Ceny. Kształtowanie się cen. Koszty. Koszty własne, gospodarcze, społeczne

338.48 – Turystyka. Turyzm. Ekonomika turystyki

339 – Handel. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka światowa

339.1 – Handel i obrót towarowy. Ekonomika handlu. Rynek. Podaż. Popyt. Konkurencja

339.138 – Marketing

339.5 – Handel zagraniczny. Handel międzynarodowy. Polityka handlu zagranicznego. Polityka celna. Cła

339.7 – Finanse międzynarodowe. Obrót kapitałowy. Międzynarodowy rynek kapitałowy

339.9 – Gospodarka zagraniczna. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Międzynarodowa współpraca gospodarcza

339.923 – Unie gospodarcze. Wspólnoty gospodarcze. Bloki gospodarcze

34 – Nauki prawne. Prawo

34(09) – Nauki prawne. Prawo – historia

340 – Ogólne zagadnienia prawa. Teoria, metody i nauki pomocnicze prawa. Prawo porównawcze

341 – Prawo międzynarodowe

341.12(4–67) – Prawo Unii Europejskiej

341.231.14 – Prawa człowieka (w aspekcie międzynarodowym)

342 – Prawo państwowe. Prawo publiczne. Prawo konstytucyjne

342:321(09) – Historia państwa i prawa

342.4 – Konstytucje

342.5 – Władza państwowa. System i funkcje organów państwowych

342.7 – Prawa podstawowe. Prawa człowieka

342.9 – Prawo administracyjne

343 – Prawo karne

343(094) – Prawo karne – kodeksy

343.2/.8 – Sprawca czynu karalnego. Kary i środki wychowawcze. Rodzaje czynów karalnych. Wykonanie kary. Prawo karne wykonawcze

343.9 – Nauki kryminalne. Kryminologia. Kryminalistyka

346 – Prawo gospodarcze

346.5/.7 – Przepisy dotyczące zarządzania gospodarką. Przepisy dotyczące cen, ceł, finansów i kredytów

347 – Prawo cywilne

347(094) – Prawo cywilne – kodeksy

347.2 – Prawo rzeczowe

347.4/.5 – Prawo o zobowiązaniach. Umowy. Odpowiedzialność pozaumowna. Odpowiedzialność zawodowa

347.6 – Prawo rodzinne. Prawo spadkowe

347.7 – Prawo handlowe. Umowy handlowe. Prawo wekslowe. Prawo czekowe

347.72 – Spółki prawa handlowego. Prawo spółek

347.73 – Prawo finansowe. Instytucje handlowe

347.734 – Prawo bankowe

347.736/.739 – Upadłość. Bankructwo. Likwidacja

347.764 – Prawo ubezpieczeniowe

347.77/.78 – Prawo autorskie. Prawo własności przemysłowej

347.9 – Organizacja sądownictwa

347.91/.95 – Postępowanie cywilne

349.2 – Prawo pracy

349.2(094) – Kodeksy pracy

349.3 – Prawo socjalne. Prawo ubezpieczeń społecznych

349.4 – Prawo własności ziemi. Prawo agrarne. Prawo rolne. Prawo kształtowania przestrzeni. Prawo budowlane. Prawo lokalowe

349.6 – Prawo ochrony środowiska

351/354 – Administracja publiczna. Gospodarka komunalna

351.077.3 – Postępowanie administracyjne

351.077.3 (094) – Kodeksy postępowania administracyjnego

351.71/.72 – Własność publiczna. Finanse publiczne

351.74 – Policja

351.75/.79 – Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Prawo prasowe. Nadzór administracyjny nad moralnością publiczną. Zdrowie i higiena publiczna. Kontrola sanitarna. Gospodarka wodami

351.81/.85 – Nadzór administracyjny nad: komunikacją, łącznością, transportem, gospodarką, pracą, opieką społeczną, kulturą i nauką

351.9 – Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Sądownictwo administracyjne

352/354 – Organy administracji różnych stopni

364 – Opieka społeczna

364.3 – Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze

365/366 – Konsumeryzm. Konsumenci. Potrzeby mieszkaniowe i ich zaspokajanie.

368 – Ubezpieczenia dobrowolne. Ubezpieczenia gospodarcze

355/359 – Nauka i sztuka wojenna. Wojskowość. Historia wojskowości. Rodzaje sił zbrojnych i służb wojskowych

39 – Etnologia. Etnografia

391/395 – Zwyczaje i obyczaje. Ubiory. Ozdoby. Moda

398 – Folklor

37 – Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Historia wychowania, oświaty i pedagogiki

37.01 – Podstawy wychowania i nauczania (materialne, teoretyczne, filozoficzne). Systemy wychowania

37.013 – Pedagogiki wyspecjalizowane: społeczna, specjalna, dorosłych, kultury, porównawcza, eksperymentalna

37.014 – Polityka oświatowa. Szkoła a życie publiczne

37.016 – Metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów

37.016:004 – Nauczanie informatyki

37.016:1/2 – Nauczanie filozofii, psychologii i religii

37.016:3 – Nauczanie przedmiotów z zakresu nauk społecznych

37.016:5 – Nauczanie przedmiotów matematyczno–przyrodniczych

37.016:7 – Nauczanie przedmiotów z zakresu sztuki i sportu

37.016:8 – Nauczanie języków i literatury

37.016:9 – Nauczanie historii i geografii

37.017 – Cele i ideały wychowania. Wychowanie moralne, społeczne, religijne

37.018 – Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Kształcenie wieczorowe i zaoczne. Dokształcanie i doskonalenie. Kształcenie ustawiczne. Nauczanie na odległość. Formy organizacyjne szkół i nauczania (szkoły wyznaniowe, publiczne, prywatne i społeczne)

37.018.1/.3 – Pedagogika rodzinna. Wychowanie w placówkach opiekuńczo–wychowawczych

37.04/.06 – Wychowanie z punktu widzenia wychowywanych. Samokształcenie. Poradnictwo pedagogiczne. Wychowanie w szkole. Relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Przemoc w szkole

37.091 – Administracja i organizacja instytucji oświatowych. Zarządzanie placówkami oświatowymi

37.091.2 – Organizacja nauczania. Uczniowie. Programy nauczania. Egzaminy

37.091.2–057 – Nauczyciele. Wychowawcy

37.091.3 – Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna

37.091.6 – Pomoce dydaktyczne. Budynki, pomieszczenia i wyposażenie placówek oświatowych

373 – Wychowanie przedszkolne. Szkolnictwo podstawowe i średnie

374 – Oświata pozaszkolna. Nauczanie dorosłych

376 – Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Nauczanie osób niepełnosprawnych. Nauczanie osób z trudnością adaptacji. Resocjalizacja

377 – Szkolnictwo zawodowe

378 – Szkolnictwo wyższe

378.4/.6 – Uniwersytety. Wyższe szkoły fachowe

379.8 – Wykorzystywanie wolnego czasu

39 - Etnologia. Etnografia

391/395 - Zwyczaje i obyczaje. Ubiory. Ozdoby. Moda

398 - Folklor

3(05) - Nauki społeczne - wydawnictwa ciągłe, czasopisma

 

Dział 0 - Dział 1 - Dział 2 - Dział 3 - Dział 5 - Dział 6 - Dział 7 - Dział 8 - Dział 9

 

Nie znalazłeś interesującego zagadnienia? Zajrzyj do :

Udostępnij