Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka będzie pełni tradycyjne funkcje biblioteki naukowej, realizując także nowe zadania uwzględniające przy tym różne grupy użytkowników, nie tylko związanych ze środowiskiem akademickim.

Cele i zadania CINIBA istotne z punktu widzenia użytkowników:

  • dostarczanie użytkownikom aktualnych, efektywnych i wysokiej jakości usług i źródeł biblioteczno-informacyjnych,
  • dostęp do wysokiej jakości zbiorów, które odzwierciedlają zapotrzebowanie użytkowników oraz służą wypełnieniu misji Biblioteki Akademickiej we wspieraniu nauczania, badań i usług informacyjnych,
  • kształcenie użytkowników w zakresie korzystania z bibliotek i źródeł informacji,
  • budowanie pozycji Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w regionie poprzez udostępnienie w nowym Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej atrakcyjnej oferty dla różnych grup użytkowników,
  • poprawa jakości wyszukiwania informacji i kształcenie poprzez udostępnianie większości zbiorów w wolnym dostępie oraz stworzenie odpowiednich warunków korzystania ze zbiorów,
  • poprawa dostępu do wiedzy i korzystania ze zbiorów przez różne grupy odbiorców, w tym osoby niepełnosprawne.

Nowoczesna organizacja przestrzeni CINiBA sprawia, że Centrum jest nie tylko miejscem gdzie wypożycza się książki, ale przede wszystkim miejscem sprzyjającym uczeniu się.

Zarówno architektura gmachu, wnętrza, wyposażenie zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić atrakcyjność Centrum i sprawić by stało się ono placówką przyciągającą nie tylko studentów, ale i innych użytkowników.

Służy temu :

  • wolny dostęp do zbiorów (samodzielne poszukiwanie materiałów na interesujący użytkownika temat pozwala mu na bliższe zapoznanie się ze zbiorami bez konieczności zamawiania danej książki każdorazowo za pośrednictwem bibliotekarza),
  • kabiny do pracy indywidualnej, pokoje pracy grupowej, dobrze wyposażona sala dydaktyczna,
  • wydzielone miejsca czytania prasy i odpoczynku,
  • wykwalifikowany personel udzielający zarówno praktycznych jak i fachowych informacji.

Udostępnij