CINIBA - Konkurs na nazwę nowej przestrzeni rozstrzygnięty!

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow
There is no translation available.

Drodzy Czytelnicy,

miło nam poinformować, że na poziomie 1 - obok Mediateki - powstała nowa przestrzeń, w której można odpocząć od nauki i pracy, skorzystać z wygodnych sof, czy porozmawiać. Można z niej swobodnie korzystać w godzinach otwarcia biblioteki, do czego serdecznie zachęcamy (a jeśli w przestrzeni będą odbywać się zaplanowane spotkania, poinformujemy o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem)!

Konkurs na nazwę przestrzeni został rostrzygnięty!
Jury wybrało nazwę "Akwarium" autorstwa Pani Justyny. Autorka podkreśliła, że nazwa ta pasuje idealnie do wnętrza, oraz że czujemy się tam jak ryby w wodzie.

Serdecznie dziękujemy za tak dużą liczbę zgłoszeń!pomieszczenie ze stolikami i krzesłami, w tle szybyREGULAMIN KONKURSU:

I. Organizator konkursu

Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizatorem jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice, tel. 32 786 50 00, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Adresaci konkursu

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie z wyłączeniem pracowników CINiB-y oraz pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W przypadku chęci zgłoszenia przez osobę niepełnoletnią wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.


III. Nagrody

Jury konkursu przyzna następujące nagrody:

I miejsce: nagroda rzeczowa – gra planszowa, zestaw 3 książek oraz CINiB-owych promocyjnych gadżetów

Nazwa zaproponowana przez Laureata I miejsca będzie funkcjonować jako określenie nowo powstałej strefy dla czytelników zlokalizowanej na poziomie I.

IV. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 12.01.2023 r., godz. 8.00 i trwać będzie do 28.01.2023 r., godz. 15.00. Decyduje data i godzina nadesłania zgłoszenia mailowego. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne skutkujące niedostarczeniem maila w wyznaczonym czasie.

V. Zasady konkursu

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem i respektowanie jego zasad.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. W konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie nie publikowane i nie będące zwycięzcami innych konkursów.
 4. Uczestnik konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i informacyjnych zgodnych z działalnością Organizatora.
 5. Dane osobowe (imię i nazwisko, dane kontaktowe) powinny zostać zamieszczone w treści zgłoszenia mailowego.
 6. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie cudzych praw autorskich przez Uczestników konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach konkursu.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30.01.2023 r. O wynikach zdecyduje jury w składzie: Grażyna Razik, Kierownik Departamentu Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej, Patrycja Patrzykowska, zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń w CINiB-ie, Anna Strzałkowska, zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń w CINiB-ie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany członków Jury w przypadku zaistnienia okoliczności zewnętrznych niezależnych od Organizatora.
 9. Informacje o wynikach konkursu będą dostępne na stronie internetowej: www.ciniba.edu.pl.
 10. Zwycięzca konkursu będzie powiadomiony pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą powiadamiani.
 11. Laureaci zobowiązani są do potwierdzenia osobistego odbioru nagrody lub wskazanie adresu, na który nagrody zostaną przesłane.
 12. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez zgłaszającego

zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dane osobowe podane w pracy konkursowej). Dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką:
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej: „RODO”) w celu: realizacji konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców konkursu, wysyłania informacji związanych z konkursem – przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r.;
• w zakresie ochrony praw własności intelektualnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony interes Organizatora zapewnienia możliwości do korzystania z praw na dobrach niematerialnych – przez czas niezbędny, nie dłuższy niż czas trwania tych praw.

 1. Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe uczestnictwo zgłaszającego w konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice.
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w RODO. Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej usługi objętych klauzulą poufności. Przetwarzanie danych uczestników konkursu zostanie zakończone, gdy cel, dla którego dane zostały zebrane przestanie być aktualny. Szczegóły zawarte są Polityce prywatności: https://www.ciniba.edu.pl/polityka-prywatnosci.

VI. Wymogi techniczne

 1. Do konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które zostaną nadesłane w nieprzekraczalnym terminie: do 28.01.2023 r. do godz. 15.00 (decyduje godzina zarejestrowania odbioru maila w skrzynce Organizatora: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Udostępnij