CINIBA - For disabled users

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

For disabled users

There is no translation available.

Центр Наукової Інформації та Академічна Бібліотека Сілезького Університету і  Університету Економіки в Катовіце працює з 27 вересня 2012 року. Це один з найсучасніших інформаційних центрів, що підтримує науку, бізнес, освіту і культуру, а також розвиток громадянського суспільства. Бібліотека є основним центром університетського містечка, позитивно впливаючи на весь центр міста. Послугами CINIBA користуються вчені, студенти і жителі регіону.

Ми запрошуємо Вас відвідати відкриту бібліотеку.


Контакт для екскурсій:

Iryna Zhdamarova
32 786 5010
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

В листі просимо вказати: ім'я, вік, кількість осіб і бажану дату та час.

There is no translation available.


There is no translation available.

У CINiBA ви можете знайти багато книг українською мовою, які представляють різні наукові дисципліни та відділи культури. Нижче наведено список обраних пропозицій з посиланням на каталог INTEGRO.

Ласкаво просимо!

Книги українською мовою

Поезія:
https://integro.ciniba.edu.pl/integro/search/description?q=poezja+ukrai%C5%84ska&index=7&scope=full&f8%5B0%5D=ukr&anchor=pager

Проза:
https://integro.ciniba.edu.pl/integro/search/description?q=powie%C5%9B%C4%87+ukrai%C5%84ska&index=7&scope=full&f8%5B0%5D=ukr
There is no translation available.

Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych – umowa nr SONB/SP/515254/2021

Beneficjent: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Cel

Celem projektu jest ochrona i zabezpieczenie zabytkowego księgozbioru Zofii i Zygmunta Żuławskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Kolekcja Żuławskich liczy blisko 1700 woluminów książek, projektem objęto niemal 1500 woluminów z lat 1801-1950. W skład kolekcji książek wchodzą przede wszystkim polonika, dzieła ważne dla literatury, historii i kultury polskiej. Liczne są pierwsze wydania (m.in. dzieł Mickiewicza) oraz edycje bibliofilskie. Walory księgozbioru podnoszą XIX-wieczne oprawy ze złoceniami na grzbietach oraz oprawy z I poł. XX wieku (część z nich powstało w cenionej krakowskiej pracowni Roberta Jahody). Zbiór stanowi piękny przykład prywatnej kolekcji oraz niezwykłe świadectwo epoki, w której żyli jego właściciele. Sposób realizacji: Zadanie będzie polegać na kompleksowym zabezpieczeniu zagrożonego kwasową degradacją księgozbioru Żuławskich. Do projektu wytypowano 1496 woluminów z lat 1801-1950. Zadanie to będzie realizowane poprzez szereg specjalistycznych działań takich jak: badanie stanu zachowania zbioru, odkwaszanie ksiąg metodą Bookkeeper, odkwaszanie ręczne, przeprowadzenie renowacji obiektów najbardziej uszkodzonych, oraz zabezpieczenie księgozbioru w bezkwasowe opakowania ochronne. Koncepcja projektu została tak pomyślana, aby połączyć doświadczenie i potencjał pracowników biblioteki współpracujących z fachowcami zakresu zabezpieczania zbiorów i konserwacji, z działaniami prowadzonymi poza biblioteką w wyspecjalizowanych pracowniach.

Efekty

Efektem podjętych działań będzie zahamowane postępującego procesu degradacji papieru w księgozbiorze Żuławskich. Całościowe podejście do kolekcji uwzględniające całe spektrum potrzeb księgozbioru pozwoli na optymalne zabezpieczenie ksiąg dla przyszłych pokoleń użytkowników i badaczy. Zaplanowane działania umożliwią zachowanie oryginalnej substancji druków i opraw oraz przywrócenie im właściwości użytkowych oraz, jeśli będzie to wskazane, umożliwią digitalizację książek i opraw. 1.496 woluminów zostanie poddanych ocenie stanu zachowania, 1300 woluminów zostanie poddanych odkwaszaniu masowemu (bezwodna metoda Bookkeeper), 100 woluminów zaplanowano do odkwaszania ręcznego (obiekty w złym stanie zachowania), 1200 woluminów zostanie umieszczonych w obwolutach ochronnych, 25 wyselekcjonowanych obiektów zostanie poddanych zabiegom renowatorsko-konserwatorskim i introligatorskim.

Projekt współfinansowany przez: Ministerstwo Nauki i Edukacji.

Całkowity zaplanowany koszt zadania wynosi: 197 728,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi: 174 004,00 zł

Okres realizacji projektu: 01 listopada 2021 r.- 31 października 2023 r.

There is no translation available.

 Zapraszamy nowych Czytelników do udziału w kursie e-learningowym Przysposobienie biblioteczne.

 

Przysposobienie biblioteczne

 

 

 

Szkolenie składa się z trzech części:

  • sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego,
  • katalog elektroniczny (rejestracja, wyszukiwanie, informacje o koncie),
  • źródła elektroniczne (korzystanie ze stanowisk komputerowych, Internet, rodzaje źródeł internetowych).

Kurs ułatwi poruszanie się po Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, oddziałach biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz korzystanie z ich zasobów. Ważnym uzupełnieniem są materiały multimedialne, w tym filmy instruktażowe.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego logują się przez centralny punkt logowania (analogicznie jak do kursu BHP).

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego i pozostali Czytelnicy, którzy również chcieliby zrealizować kurs e-learningowy, powinni założyć konto na platformie.

Kurs został przygotowany w ramach projektu UPGOW współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

There is no translation available.

Deklaracja dostępności

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Data publikacji strony internetowej: 03-12-2012 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01-08-2019

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31-03-2020 .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wyszyńska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 786 5004. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka,

ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice, tel.: 32 786 50 00, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CINiBA – książnica naukowa UŚ i UE Katowicach to biblioteka bez barier, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Udogodnienia architektoniczne:
automatycznie otwierane drzwi wejściowe
pomiędzy strefą wolnego dostępu a holem głównym znajduje się system zabezpieczenia antykradzieżowego służący zabezpieczeniu księgozbioru,
windy z kabinami dostosowanymi dla osób poruszających się na wózkach oraz z niepełnosprawnością wzroku (Alfabet Braille’a),
toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
korytarze i pomieszczenia dostosowane do poruszania się na wózkach,
parking wyposażony w dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością oznaczone kolorami białym i niebieskim oraz znakiem P-24 „Symbol osoby z niepełnosprawnością”. Miejsca te znajdują się na parkingu od strony wschodniej obok portierni pracowniczej,
prawo wstępu do obiektu osoby z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym,
stanowiska pracy dla czytelników z niepełnosprawnością.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zapewnia dostęp do specjalistycznego wyposażenia oraz pomoc fachowo przeszkolonych bibliotekarzy (wybrani pracownicy posługują się językiem migowym na poziomie podstawowym).

Stanowisko ze sprzętem dedykowanym osobom z niepełnosprawnością wzroku jest wyposażone w następujące urządzenia i oprogramowanie:
auto-lektor (model Harpo, Epson Perfection V10),
klawiatura brajlowska (model Alva BC 640),
powiększona klawiatura PC,
drukarka brajlowska (model Everest D V4),
na komputerze zainstalowane są screen-reader Super Nova Reader oraz ZoomText (tzw. "lupka").

CINiBA realizuje usługę dostarczania czytelnikom z niepelnosprawnością cyfrowych kopii materiałów bibliotecznych. Do użytku osobistego skanowane są artykuły z czasopism oraz wybrane rozdziały książek. Bibliotekarze digitalizują materiał stosując technikę OCR, aby umożliwić jego późniejsze odsłuchanie.

There is no translation available.

Cytowania w BazEkon - to program bibliometryczny typu Publish or Perish, który przetwarza przypisy literaturowe artykułów, zarejestrowanych w BazEkon. Program oblicza podstawowe charakterystyki bibliometryczne (indeks Hirscha i liczba cytowań) dla występujących w tych przypisach autorów i czasopism. Autorami programu są pracownicy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Program działa wyłącznie na przypisach opracowanych (zindeksowanych). W główce programu podawana jest zatem codziennie aktualizowana informacja, na jakiej części całego zbioru przypisów opierają się wyniki programu. Jednocześnie na ekranie każdego wyniku jest możliwość sprawdzenia liczby wystąpień frazy (nazwiska autora lub czasopisma) w cytowaniach nieopracowanych. Daje to możliwość autorom i wydawcom czasopism samodzielnego obliczania poszukiwanych wskaźników.

Liczba cytowań w bazie zmienia się w sposób ciągły w miarę zapełniania Bazekon nowymi rekordami. Jeżeli przy nazwisku pracownika znajdują się cytowania nieopracowane, prosimy o kontakt w celu aktualizacji danych. Cytowania nie są opracowywane automatycznie przez system, potrzebna jest tu korekta bibliotekarza. Przy tysiącach cytowań wpływających do bazy każdego dnia, nie ma możliwości opracowania wszystkich cytowań na bieżąco.

Cytowania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach są opracowywane przez pracowników Biblioteki Głównej. Wszelkich informacji na ten temat udzielają pracownicy Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji w BG UE, tel. 32 786 5132, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wejście do bazy CYTOWANIA w BAZEKON

There is no translation available.

ORCID identifier (Open Researcher and Contributor ID), unikalny numer identyfikacyjny autora, który składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części zapisanych w formie URL. Stosowanie ORCID pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożsamość osób, które zmieniły nazwisko lub afiliację, a także eliminować problem różnych wersji zapisu imienia i nazwiska.

Do profilu mozna dodać takie informacje jak biogram, słowa kluczowe, historię zatrudnienia,wykształcenie i prowadzone badania oraz uzupełnić go o swoje publikacje.

ORCID jest bezpłatny i mogą z niego korzystać zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje. ORCID ma możliwość łączenia i linkowania do profili autora założonych w Scopusie oraz w Researcher ID, dla szybkiej identyfikacji autora.

  1. Instrukcja założenia konta ORCID
  2. Uzyskanie identyfikatora Researcher ID w bazie Web of Science
  3. Rejestracja w bazie SCOPUS
There is no translation available.

Portal Pracownika