CINIBA - PBN

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
previous arrow
next arrow
Slider

ROLA BIBLIOTEKI UŚ W PROCESIE DOSTARCZANIA PUBLIKACJI DO PBN

Biblioteka UŚ do tej pory wspierała Importerów Publikacji (będących oficjalnymi przedstawicielami jednostek/dyscyplin w bazie PBN) przekazując w latach 2015-2020 pliki .xml z wygenerowanymi z Bibliografii listami publikacji (artykuły, książki i rozdziały) oraz na bieżąco reagując na zmiany wprowadzane w bazie ministerialnej.

Wejście do PBN

CZYM JEST PROFIL INSTYTUCJI PBN?

Profil Instytucji to pakiet funkcjonalności Polskiej Bibliografii Naukowej uruchomiony w 2020 r. będący jedynym, oficjalnym miejscem wprowadzania danych o publikacjach (artykułach, książkach i rozdziałach), które będą brane pod uwagę w ocenie dyscyplin naukowych.

1. Systemy PBN oraz Polon omawiane są w 165 numerze Biuletynu EBIB dedykowanego bibliotekarzom i innym pracownikom polskich jednostek naukowych, związanych z naukową sprawozdawczością.

JAKIE INFORMACJE GROMADZI PROFIL INSTYTUCJI?

Profil Instytucji gromadzi informacje o monografiach, rozdziałach i artykułach. Na razie nie jest przewidziane rozszerzenie tej listy o inne rodzaje publikacji.

KTO JEST OPERATOREM PBN?

Od kwietnia 2016 r. rolę operatora systemu PBN oraz POL-index pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Wcześniej funkcję tę sprawowała firma Index Copernicus, która przejęła system od jego twórcy, którym jest ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski).

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH

Rozporządzenie parametryzacyjne z 22 lutego 2019 r. zakłada bieżące przekazywanie danych do systemów ministerialnych.

KIM SĄ IMPORTERZY PUBLIKACJI?

Importer Publikacji to osoba w jednostce naukowej odpowiedzialna za dorobek zgromadzony w Profilu Instytucji. Ze względu na oficjalny charakter Profilu oraz wagę sprawozdań uprawnienia dla osób wprowadzających dane w imieniu jednostki naukowej muszą wynikać ze stosownego upoważnienia udzielonego na piśmie przez kierownika jednostki naukowej. Aby otrzymać rolę Importera Publikacji należy zwrócić się w tej sprawie do Administratora podmiotu w POL-on. Więcej o roli Importera w systemie Pomocy PBN.

JAKIE DANE W MODULE SPRAWOZDAWCZYM BĘDĄ MUSIELI UZUPEŁNIĆ IMPORTERZY UŚ?

Do czasu uruchomienia pierwszej wersji PBN 2.0 Importer Publikacji, oprócz wgrania do Modułu pliku .xml otrzymanego z Biblioteki UŚ, musiał sprawdzać każdy rekord pod względem poprawności danych oraz uzupełnić brakujące informacje. Przede wszystkim były to informacje o:

JAKĄ ROLĘ PEŁNI BIBLIOTEKA UŚ W PROCESACH ZWIĄZANYCH Z PBN?

Biblioteka UŚ na podstawie "Zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach."  w latach 2015-2020 generowała z Bibliografii Dorobku Pracowników UŚ pliki .xml dla Importerów Publikacji na Wydziałach. Stara się pełnić funkcje doradcze i informacyjne dla wszystkich PBN.

2. Szczegóły związane z rolą Biblioteki UŚ zostały omówione w artykule System bibliograficzny Uniwersytetu Śląskiego jako źródło danych referencyjnych dla systemów informacyjnych uczelni i państwa / Aleksandra E. Adamczyk, Michał Tomaszek, Andrzej Koziara.// Forum Bibl. Med. - 2016, nr 1, s. 167-178 . Materiał był prezentowany na XXXIV Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych ”Biblioteka przyszłości” (Białystok, 29 czerwca - 1 lipca 2016 r.).

CZY PUBLIKACJE MOGĄ BYĆ WYSŁANE Z BIBLIOTEKI UŚ DO PROFILU JEDNOSTKI??

Na dzień 04.06.2020 r. OPI nie udostępnia żadnej formy masowego importu danych z systemów lokalnych do Profilu Jednostki. W trakcie prac nad PBN 2.0 zapowiadano taką możliwość, m.in. dzięki dedykowanemu API.

CZY BIBLIOTEKA PRZEKAZUJE DANE DO PBN REPOZYTORYJNEGO?

Biblioteka nigdy nie przekazywała danych do Modułu Repozytoryjnego PBN.

KALENDARIUM PBN

 • 24 lutego 2015 r. - ukazuje się Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz. 249). Zgodnie z art. 9 tej ustawy Jednostki naukowe [...] wprowadzą do Systemu Informacji o Nauce dane i informacje, o których mowa w art. 4cust. 3 i 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Dane i informacje wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r.
 • 8 kwietnia 2015 r. - zmiana operatora technicznego bazy PBN, zostaje nim Index Copernicus International. IC przejęła system od jego twórcy, którym jest ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski).
 • Ukazuje się "Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach". Bibliografia Dorobku Pracowników UŚ staje się źródłem informacji o publikacjach dla systemów uczelnianych oraz ministerialnych.
 • Programowaniem i testowaniem procedury eksportowej, umożliwiającej wyrzut danych z Bibliografii Dorobku Pracowników UŚ do PBN, zajęły się: firma Max Elektronik (twórca systemu na którym oparta jest Bibliografia), Biblioteka UŚ oraz pracownicy Pionu Dyrektora ds. Informatyzacji UŚ.
 • W kwietniu 2015 r. zgodnie z zasadami przyjętymi przez operatora PBN Biblioteka UŚ w porozumieniu z Działem Nauki zainicjowała powołanie Menadżerów PBN w jednostkach naukowych Uniwersytetu Śląskiego.
 • 25 maja 2015 r. - wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 249).
 • W czerwcu 2015 r. nasilają się kłopoty z działaniem systemu PBN. Baza była co kilka dni zamykana co utrudniało prace nad testowaniem procedury eksportowej z Bibliografii Dorobku.
 • 4 lipca 2015 r. - wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. 2015 poz. 944 ze zm.) zawierające szczegółowy zakres danych dla poszczególnych typów publikacji, jak również terminy ich przesyłania do systemu.
 • 10 lipca 2015 r. - ukazuje się Komunikat w sprawie terminu wprowadzania danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”. W Komunikacie tym Sekretarz Stanu prof. Marek Ratajczak informuje, że po upływie ww. terminu [czyli nakazanego ustawą terminu przekazania danych - 25 sierpnia 2015 r.] nadal będzie możliwe uzupełnianie i korygowanie wprowadzonych informacji, a MNiSW planuje przeprowadzenie analizy procesu wprowadzania danych po rozpoczęciu roku akademickiego 2015/2016.
 • Całkowite wyłączenie PBN między 17 lipca a 06 sierpnia 2015 r. w związku z koniecznością dostosowania PBN do Rozporządzenia z 4 lipca.
 • Do 6 sierpnia 2015 r. - funkcjonuje jedynie „stara” wersja PBN (później nazwana Modułem Repozytoryjnym PBN), która nie uwzględnia możliwości wpisania nowych informacji zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym systemu.
 • 7 sierpnia 2015 r. (okres urlopowy) zostaje ogłoszone powstanie Modułu Sprawozdawczego, który ma służyć jako miejsce składania sprawozdań jednostek naukowych.
 • Biblioteka UŚ zawiadamia o sytuacji władze Uczelni i Dział Nauki, oraz zwraca uwagę na konieczność powołania przez kierowników jednostek tzw. Importerów Publikacji. Letni termin wprowadzenia zmian w PBN uniemożliwił władzom UŚ natychmiastowy kontakt z kierownikami Wydziałów. W Bibliotece rozpoczynają się prace nad nową procedurą przekazywania danych do PBN zgodną ze zmienionym standardem pliku importowego (.xml).
 • 25 sierpnia 2015 r. - graniczna data przekazania pierwszej partii danych (za lata 2013-2015) do Polskiej Bibliografii Naukowej (trzy miesiące od uprawomocnienia się Ustawy o finansowaniu nauki).
 • Operator PBN decyduje o zamknięciu wersji testowej Modułu Sprawozdawczego dla osób niebędących Importerami.
 • 29 września 2015 r. - pierwsze szkolenie pt. „Polska Bibliografia Naukowa w kontekście obowiązków sprawozdawczych jednostek naukowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce 2015”. Warszawa (prowadzenie: Index Copernicus International).
 • Biblioteka prowadzi szkolenia dla ponad 50 osób wyznaczonych jako Importerzy Publikacji w jednostkach UŚ (terminy: 07.10., 12.10, 15.10, 27.10.). W połowie miesiąca następuje pierwszy eksport plików .xml dla Importerów do wgrania, uzupełnienia i zamknięcia w Module Sprawozdawczym - ponad 9 tysięcy tytułów z lat 2013-2014 oraz 2015.
 • 12 października 2015 r. - drugie szkolenie pt. „Polska Bibliografia Naukowa w kontekście obowiązków sprawozdawczych jednostek naukowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce 2015”. Warszawa (prowadzenie: Index Copernicus International). Po raz pierwszy pojawia się informacja o konieczności „zatwierdzenia sprawozdania” co jest formalnym potwierdzeniem jego złożenia w PBN-S.
 • 30 października 2015 r. - data złożenia pierwszego sprawozdania za okres 1 stycznia 2013 - 30 września 2015 r. do PBN-S. Wszystkie jednostki naukowe UŚ zdążyły zamknąć sprawozdania w terminie.
 • 30 stycznia 2016 r. - data złożenia drugiego sprawozdania za okres 1 października - 31 grudnia 2015 r. Wszystkie jednostki naukowe UŚ zdążyły zamknąć sprawozdania w terminie.
 • Do maja 2016 r. łączna liczba artykułów, monografii i rozdziałów z monografii wyeksportowanych z Bibliografii Dorobku i przesłanych Importerom Publikacji wyniosła ponad 13 tysięcy tytułów w pięciu "transzach".
 • 11 marca 2016 r. - ukazuje się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. 2016, poz. 309). Zgodnie z tym rozporządzeniem zmieniono częstotliwość składania przez jednostki z kwartalnej na półroczną. Określono w nim również daty składania sprawozdań na: 31 sierpnia (dane za okres 1 stycznia - 30 czerwca) i 28 lutego (dane za okres 1 lipca - 31 grudnia).
 • 1 kwietnia Index Copernicus informuje, że nie będzie dłużej operatorem technicznym systemu PBN.
 • 8 kwietnia - zmiana operatora technicznego PBN, zostaje nim Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.
 • 4-23 kwietnia 2016 r. - zamknięcie PBN w związku ze zmianą operatora technicznego.
 • 25 kwietnia OPI uruchamia środowisko testowe z zestawem dwóch aplikacji: dotychczasowej aplikacji PBN rozszerzonej o nowe funkcje oraz nowej aplikacji sprawozdawczej.
 • 28-29 czerwca - OPI organizuje szkolenie "Techniczne aspekty wprowadzania danych do nowego Modułu Sprawozdawczego PBN", 28-29 czerwca 2016 r..
 • 5 lipca - uruchomienie produkcyjnej wersji dwóch aplikacji do wprowadzania danych do Modułu: klasycznej, wzbogaconej o nowe funkcje (https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/) oraz całkiem nowej (https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/).
 • 1 sierpnia - operator systemu informuje Importerów o nowej interpretacji przepisów dostarczonej przez MNiSW. Według niej w opisach rekordów rozdziałów z monografii należy uzupełnić informacje o redaktorach monografii - zarówno w rekordach wprowadzanych na bieżąco jak i już zamkniętych w sprawozdaniach.
 • 31 sierpnia - data złożenia trzeciego sprawozdania (dane za okres 1 stycznia - 30 czerwca). Wszystkie jednostki naukowe UŚ zamknęły sprawozdania w terminie.
 • 27-28 października OPI organizuje szkolenie "Techniczne aspekty dostosowania systemów POL-on i PBN do przepisów kompleksowej oceny jednostek naukowych za lata 2013-2016".
 • 27 grudnia 2016 r. ukazuje się "Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych"
 • 13 stycznia 2017 r. OPI publikuje "Podręcznik użytkownika - Ankieta jednostek w systemie PBN" i informuje, że w związku z tym, że Rozporządzenie w sprawie kategoryzacji określa szereg danych niezbędnych w procesie oceny, ale nieprzechowywanych dotąd w systemie PBN, konieczne będzie uzupełnienie tych danych w nowym widoku specjalnym systemu. Podano wstępnie daty nowych szkoleń z obsługi systemu PBN.
 • 24 i 26 stycznia 2017 r. odbywa się szkolenie Ankieta jednostki za lata 2013–2016 wraz z przedstawieniem modułu do obsługi ankiety jednostki w systemie PBN.
 • 17 lutego na środowisku produkcyjnym nowej aplikacji PBN udostępniony zostaje Moduł Danych do Ankiety Jednostki w PBN wraz z dedykowanym podręcznikiem użytkownika.
 • 3 marca OPI informuje o rozpoczęciu procesu codziennej archiwizacji danych między godziną 0:30 a 03:00. W tym czasie rekordy nie będą dostępne do edycji. Dodano możliwość ręcznego zablokowania publikacji do archiwum.
 • 13 marca następuje awaria systemu na skutek której jednostki tracą część aktualnych informacji o publikacjach w PBN. Po wdrożeniu działań naprawczych następuje konieczność przywracania utraconych danych z kopii znajdujących się w nowej aplikacji środowiska testowego.
 • 23 marca w celu usprawnienia pracy w PBN dodano nowe funkcjonalności m.in. możliwość tworzenia kopii zapasowych na żądanie, ujednolicanie autorów, ręczne archiwizowanie zablokowanych tytułów.
 • 27 marca MNiSW ogłasza komunikat o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie. Nowy termin to 21 kwietnia 2017 r.
 • 21 kwietnia jednostki naukowe UŚ zamykają ankiety jednostek w PBN.
 • 30 czerwca na aplikacji klasycznej PBN operator systemu wyłącza Moduł Sprawozdawczy. Od tego momentu sprawozdawanie dorobku odbywa się tylko na nowszej aplikacji.
 • Na początku lipca pojawia się nowa odsłona portalu PBN. w której dodano m.in.: Moduł Analityczny, nowy panel wyszukiwania bez zalogowania, cytowania z Crossref, możliwość dodania informacji o ORCID.
 • 2 października w nowej aplikacji PBN zaimplementowano nowe funkcjonalności (m.in. nowe raporty z pracy w systemie, Moduł Analityczny dla czasopism, rozszerzone API, zmieniono przekazywanie danych o osobach przez system POL-on - w nowszej wersji pojawią się doktoranci ) oraz przeprowadzono masową archiwizację publikacji. W tym dniu aplikacja była wyłączona.
 • 14 grudnia wprowadzono Regulamin użytkowania serwisu PBN oraz możliwość wgrywania pełnych tekstów publikacji.
 • Od 15 do 19 marca 2018 r. nastapiła przerwa techniczna (m.in. masowa archiwizacja danych, odświeżenie indeksów).
 • W lipcu 2018 r. wprowadzone zostały zmiany podnoszące poziom bezpieczeństwa korzystania z gromadzonych przez system danych oraz poprawienie czytelności wybranych interfejsów systemu: zmieniono sposób użycia klucza do uwierzytelniania w API, w nowej aplikacji PBN zmieniono interfejsy aktualności i API, dodano opcję powiązania konta użytkownika PBN z odpowiednim profilem osoby z wykazów osób systemu POL-on.
 • Od 1 stycznia 2019 r. kontakt z zespołem wsparcia użytkowników systemów PBN i POL-index będzie się odbywał wyłącznie za pośrednictwem systemu zgłoszeń, zrezygnowano z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 •  W lutym 2019 pojawia się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
 • 19 lipca 2019 r. na stronie WWW PBN pojawia się komunikat o planowanych zmianach w systemie PBN : o konieczności wprowadzenia nowej wersji PBN 2.0, zamknięciu Modułu Repozytoryjnego PBN, integracji z ORCID, informacja o masowym zasilaniu PBN 2.0 poprzez dedykowane API oraz nowych polach w Module Sprawozdawczym PBN. Zapowiedziano, że wraz ze zmianami opracowane zostaną materiały mające na celu pomoc w interpretacji nowych pól i przebiegu procesu.
 • 23 lipca 2019 r. Aktualizacja regulaminu serwisu PBN i POL-index.
 • 17 października 2019 r. Korespondecja z OPI przypominająca, że zgodnie z zapisami Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podmioty naukowe mają czas do 31 marca 2020 roku na uzupełnienie danych wymaganych przez nowowprowadzone przepisy. 
 • 20 stycznia 2020 r. pojawia się Wersja testowa systemu PBN 2.0 o nazwie Alpha. PBN 2.0 Alpha jest pierwszym wydaniem systemu PBN 2.0 i odzwierciedla rzeczywiste funkcje systemu w zakresie dodawania publikacji.
 • 17 lutego 2020 r. korespondencja z OPI podejmująca tematy: migracjI danych z PBN MS do PBN 2.0, zadań do wykonania w procesie migracji oraz roli Importera Publikacji dla całego podmiotu.
 • 20 lutego OPI informuje o udostępnieniu wersji testowej narzędzia Hub Migracyjny, którego zadaniem jest przeprowadzenie wszystkich podmiotów przez proces migracji danych z Modułu Sprawozdawczego PBN do PBN 2.0.
 • 4 marca pojawia się Hub Migracyjny - wersja produkcyjna.
 • 17 marca publikowana zostaje wersja produkcyjna systemu PBN 2.0 w trybie do odczytu. Udostępniona wersja systemu pozwala na przeglądanie danych gromadzonych w systemie PBN Moduł Repozytoryjny oraz zapoznanie się z funkcjonalnościami systemu PBN 2.0.
 • 28 kwietnia - ostatni dzień pracy w narzędziu Hub Migracyjny.
 • 29 kwietnia -wyłączenie wszystkich elementów ekosystemu PBN Moduł Sprawozdawczy. Tym samym Moduł Sprawozdawczy kończy swoje funkcjonowanie.
 • 18 maja udostępniona została wersja produkcyjna systemu PBN 2.0. System dostarcza Profil Autora, czyli funkcjonalności dla autorów indywidualnych, oraz Profil Instytucji zawierający pakiet funkcjonalności dla podmiotów.
 • 24 lipca - OPI udostępnił w wersji produkcyjnej systemu możliwości filtrowania i wyszukiwania publikacji w Profilu Instytucji (autor, rok, dyscyplina, rodzaj publikacji). Oprócz ręcznego wprowadzani nowego dorobku lub uzupełniania braków w istniejących rekordach modułu repozytoryjnego istnieje też możliwość doładowania publikacji w wersji jaką mieliśmy w Hubie Migracyjnym – jednak ta opcja uniemożliwia późniejszą edycję tytułu.
 • 24 września - udostępnienie wersji demonstracyjnej aplikacji SEDN (https://sedn-demo.opi.org.pl/) – narzędzia do obsługi procesu ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów. Jak wyjaśnia OPI: konta użytkowników, które powstaną w wersji demo będą przeniesione na środowisko produkcyjne (styczeń 2022); przez ten czas aplikacja będzie pracować na aktualnych danych pochodzących z głównej aplikacji POL-on i PBN. Aktualizacja danych nie będzie tak częsta jak na docelowym środowisku produkcyjnym; zakres funkcjonalności będzie sukcesywnie poszerzany; będzie można symulować w SEDN dobór osiągnięć do zestawienia najbardziej optymalnego zestawienia danych ewaluowanych.
 • 25 września : Szkolenie SEDN 09.11.2020r „Nowa aplikacja ekosystemu POL-on”.
 • 25 stycznia 2021 r. : Nowa wersja SEDN DEMO v0.0.1.
 • 11 lutego : Nowa wersja SEDN DEMO v0.0.2 (hotfix).
 • 19 lutego z przyczyn technicznych odsunięto na późniejszy termin wdrożenie wersji systemu, która miała rozpocząć proces dobowej aktualizacji danych.

 

Udostępnij